Algemene voorwaarden & AVG

1. Defenities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


a. vakantiehuis: het vakantiehuis  Kloosterweg 56, 4328 GC, Burgh-Haamstede;

b. verhuurder: de heer H.R.L. in ’t Veen en mevrouw A.A.G.M. de Jong, eigenaars
    van het vakantiehuis;

c. huurder: degene die met de verhuurder de overeenkomst inzake het vakantiehuis
    aangaat;

d. gebruiker: degene die samen met de huurder in het vakantiehuis verblijft;

e. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de huurder of de gebruikers;

f. overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen huurder en verhuurder inzake
   het huren van het vakantiehuis;

g. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het
    vakantiehuis;

h. overige kosten: de vergoeding die betaald wordt voor toeristenbelasting, borg en
    toeslag voor extra personen;
i. annulering: de schriftelijke beëindiging door de huurder van de overeenkomst, voor 

   de ingangsdatum van het verblijf.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen met betrekking tot huur/gebruik van het vakantiehuis.
Afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien dit schriftelijk met verhuurder is overeengekomen.

3. Toepassing recht

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4. Inhoud en duur van de overeenkomst, tarieven

Verhuurder stelt het vakantiehuis ter beschikking aan de huurder voor recreatieve doeleinden voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs. Dus niet voor permanente bewoning De overeenkomst eindigt van rechtswege na het

verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

 

Zodra wij een reservering hebben ontvangen, ontvangt u een bevestiging/factuur van uw reservering en de algemene voorwaarden. De verhuurder heeft te allen tijde het recht een boeking, wanneer er sprake is van prijsfouten of bezettingsfouten in de website, niet te accepteren. 

In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de huurder zich om na ontvangst van de bevestiging/factuur en andere schriftelijke bescheiden, de juistheid te controleren. Onjuistheden of onvolledigheden moeten binnen 7 dagen aan de verhuurder gemeld worden. Wordt een dergelijke melding niet gedaan dan is de huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de bevestiging/factuur of andere bescheiden te beroepen.
 

Prijzen zijn inclusief bedlinnen, handdoeken, boekingskosten, energiekosten en omzetbelasting, maar exclusief schoonmaakkosten, toeristenbelasting, borg en kosten van een zelf af te sluiten annulerings- en/of reisverzekering.
Indien het huis gehuurd wordt voor meer dan 4 personen tot een maximum van zes, wordt er een toeslag berekend voor extra personen, zoals vermeld staat in de prijslijst. 

5. Betalingen

Bij boeking dient u een aanbetaling van 30% van de overeengekomen prijs en de overige kosten te voldoen, exclusief borg. Betaling van dit bedrag dient binnen 2 weken na ontvangst van de factuur te geschieden. Het restant van de overeengekomen prijs en de overige kosten, exclusief borg, dienen uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum te zijn ontvangen door de verhuurder. Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf dienen de overeengekomen prijs en de overige kosten, exclusief borg, volledig per omgaande te worden voldaan.

 

Bij niet tijdige betaling van de aan huurder gefactureerde bedragen is deze onmiddellijk na verloop van de termijn van betaling in verzuim. In dat geval zal verhuurder schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt de verhuurder zich het recht voor de reservering te annuleren en is huurder aansprakelijk voor alle schade die verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die verhuurder in verband met de boeking en de annulering heeft moeten maken. Verhuurder heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing. Verhuurder heeft steeds het recht om vorderingen op huurder uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door huurder, uit welke hoofde dan ook, betaalde bedragen.

 

Voor het vakantiehuis wordt een borgsom verlangd. Deze borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres contant aan de eigenaar van het vakantiehuis te worden voldaan.

Na afloop van het verblijf in het vakantieobject worden eventuele bijkomende kosten afgerekend, geconstateerde beschadigingen of vermissing van, in of aan het vakantieobject aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom contant terugbetaald. 

6. Aankomst & vertrek

Het vakantiehuis mag op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld in de overeenkomst, vanaf uiterlijk 15.00 uur worden betrokken. Het exacte tijdstip stellen huurder en verhuurder in onderling overleg vast. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld in de overeenkomst dient het vakantiehuis vóór 10.30 uur verlaten te zijn. Indien het gebruik van het vakantiehuis eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld in de overeenkomst, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de overeengekomen prijs en/of overige kosten. Bovendien is huurder verplicht om verhuurder tijdig te informeren bij vroegtijdig vertrek.

 

Het vakantiehuis mag niet door meer personen bewoond worden als schriftelijk is overeengekomen. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen dan heeft de verhuurder het recht om de huurder de toegang te ontzeggen of EUR 25 per overtallig persoon, per dag in rekening te brengen. Dit naar gelang de situatie ter plaatse.

Huisdieren worden niet toegelaten. Wordt dit toch geconstateerd dan heeft de eigenaar het recht u de verdere toegang tot het vakantiehuis te ontzeggen.
 

Op de dag van vertrek dient het vakantiehuis veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen het volgende inhoudt:

·         Vloer stofzuigschoon

·         Alles schoon afgewassen en vaatwasser uitgeruimd

·         Keuken en koelkast schoon achterlaten

·         Bederfelijke etenswaren verwijderen

·         Dekbedden afhalen en opvouwen aan het voeteneinde

·         Wasgoed in de hal of wasmand schuurtje

·         Afvalbakken legen 

7. Annulering

De annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren.

In geval van annulering is huurder een vergoeding verschuldigd. Deze bedraagt:

 

– bij annulering van meer dan 6 weken (42 dagen) voor de aankomstdatum: de aanbetaling zoals
  bedoeld in artikel 5;

– bij annulering van minder dan 6 weken (vanaf de 42
ste dag tot aankomst)  voor aankomstdatum:

 100% van de overeengekomen prijs.

8. In-de-plaatsstelling

Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan het vakantiehuis onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan derden dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan.

9. Schade

De huurder is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om het vakantiehuis. Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade aan het vakantiehuis en de inventaris daarvan.

Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan verhuurder en zal worden berekend, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van huurder of gebruikers.

10. Aansprakelijkheid

Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het vakantiehuis. Verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

 

Huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde vakantiehuis, ontstaan tijdens het gebruik daarvan door huurder en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van huurder en/of derden die zich met toestemming van huurder in het vakantiehuis bevinden.

Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van huurder, gebruikers of derden die zich met toestemming van huurder in het vakantiehuis bevinden.

Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van het vakantiehuis worden extra kosten in rekening gebracht, welke huurder als dan verplicht is onmiddellijk te voldoen.

11. Klachten

Verhuurder stelt alles in het werk om het verblijf van huurder zo aangenaam mogelijk te maken. Onvolkomenheden aan het vakantiehuis dienen direct te worden gemeld, zodat deze opgelost kunnen worden.

Heeft u klachten over de schoonmaak of op ander gebied, dan dient u deze op de aankomst dag voor 19.00 te melden. De verhuurder zal uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen.

12. Privacyverklaring (AVG)

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

ZonZee&Zo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ZonZee&Zo, of omdat u deze zelf bij het invullen van de contactformulier op de website aan ZonZee&Zo verstekt.

ZonZee&Zo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw  voor-en achternaam
– Uw leeftijd
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw bankgegevens

Waarom heeft ZonZee&Zo gegevens nodig 
ZonZee&Zo verwerkt uw persoonsgegevens om:
– u een factuur m.b.t. de huurovereenkomst te kunnen sturen;
– toeristen belasting te kunnen betalen;
– telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt;
– u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefoon onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang bewaart ZonZee&Zo de gegevens:
ZonZee&Zo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen:
ZonZee&Zo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan de derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke  verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zonzeeenzo.nl.
ZonZee&Zo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:

ZonZee&Zo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ZonZee&Zo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ZonZee&Zo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ZonZee&Zo via info@zonzeeenzo.nl.